རབ་མཛེས་གངས་རིའི་བསྐོར་བའི་ཡུལ་ལྗོངས་སུ། རབས་ཡངས་ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པོའི་འོད་མདངས་ཀྱིས། རབ་མཛེས་ལྷ་ཡི་གཞོན་ནུའི་ལང་ཚོ་རྒྱས། རབ་དཀར་དྭངས་བའི་ཡིད་ཀྱིས་མཆོད་སྤྲིན་གྱི། རབ་མཛེས་ཆོས་རྒྱལ་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པར་ཤོག

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

རབ་མཛེས་གངས་རིའི་བསྐོར་བའི་ཡུལ་ལྗོངས་སུ། རབས་ཡངས་ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པོའི་འོད་མདངས་ཀྱིས། རབ་མཛེས་ལྷ་ཡི་གཞོན་ནུའི་ལང་ཚོ་རྒྱས། རབ་དཀར་དྭངས་བའི་ཡིད་ཀྱིས་མཆོད་སྤྲིན་གྱི། རབ་མཛེས་ཆོས་རྒྱལ་སྐུ་ཚེ་བརྟན་པར་ཤོག ལི་ལྗོངས་ཕོ་ཉp
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "རྒྱ་རིཌ་མི་མང་ལ་ཡིད་ཆེས་གཡོ་འགུལ་མེད་པ་ཡོད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།