འཚམས་འདྲི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

འཚམས་འདྲི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། བྱ་བ་དང་དམ་བཅའ་ལམ་འགྲོ་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཡོད།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།