རིན་པོ་ཆེ་ཁྲི་ལོ་བརྟན་པར་ཤོག

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

ང་ཚོས་གཞིས་བྱེས་ལྷན་འཛོམས་ཀྱི་སྐལ་བཟང་ལ་རེ་སྒུག་བྱེད།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།