བོད་ཀྱི་མ་འོངས་པའི་ལས་དབང་།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

གོང་ས་མཆོག་དང་ཨོ་བྷ་མའི་མཇལ་འཕྲད་བྱེད་མིན་ལས། མཇལ་འཕྲད་བྱས་ནས་མ་འོངས་པའི་བོད་ཀྱི་ལས་དབང་ལ་ཕན་ཐོག་ཡོད་མེད་བཤད་དགོས། གལ་ཏེ་་མཇལ་འཕྲད་བྱེད་ནའང་བོད་ཀྱི་མ་འོངས་པའི་ལས་དབང་ལ་ཐོག་གང་ཡང་མེད་ན་་དེ་ཡང་དགོས་པ་ཆུང་།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།