བདེན་པ།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

ཨོ་བྷ་མད་ང་ཚོ་བོད་མིའི་འགྲོ་བའི་མའི་ཐོབ་ཐང་དང་རིག་གཞུང་ལ་དོ་སྣང་བྱ་གི་ཡོད་པའི་ལངས་ཕྱོགས་དེ་བདེན་པ་ཞིག་ཡིན་ནོ། བོད་མི་ང་ཚོས་ད་གང་བྱ་དགོས་ངེས་ཡིན་པ་ཤེས་སམ། མི་སུ་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་དྲང་བདེན་གྱི་ཕྱོགས་ལ་ལངས་དགོས་པ་ཡིན།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།