བོད་སྐད

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

བསམ་འཚུལ་མི་འདུག
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "གཞུང་ཆེན་བཀའ་པོད་ལྔ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།