རྣམ་་རྟོག་གི་འགྱུར་བག

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

བདེ་བོ་མ་མཇལ་ཡུན་རིང་།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "རྣམ་རྟོག་གི་འགྱུ་བག།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།