གཧཧཇ

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

ཅཙགཧ
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བོད་ཀྱི་སྒྲུང་གཏམ་གྱི་དཀར་ཆག"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།