དགོངས་ཚུལ།

བུ་མོར་བསྟོད་སྨད་ཚིག་སླ་བ།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

གང་ཡང་མེད་དོ།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།