རྡོ་རིང༌།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

ཨུ་རྒྱན་པདྨའི་མཚན་རྡོ་རིང་ལ་བཀོད་དགོས་སམ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བསམ་ཡས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྡོ་རིང༌།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།