ཡར་རྒྱས་

བོད་རྒྱལ་ླབ་དང་མི་རིགས་ཀྱི་ཆཻད་དུ་གླུ་གཞས་བཏང་གནང་བ་ལ་ཡི་རངས་བསྔགས་བརྗོད་ཡོད་
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ལ་རྒྱའི་གླུ་བཞས།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།