འདོད་གསོལ

ཁྱེད་ཀྱི་འདོད་དོན་ཐམས་ཅད་གེགས་མེད་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པའི་སྨོན་ལམ་དང་ལྷ་སྲུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་དང་ལྡན་པ་རྣམ་ཀྱི་ཁྱེད་ཀྱི་བསམ་དོན་ཡིན་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་སྡོང་གྲོགས་མཛོད་ཅིག།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།