ཕྱིར་སྡོད་བོད་མི་དག་ལ།

རྒྱལ་ཕྱིའི་བོད་མི་རྣམ་པར་བཀའ་དྲིན་ཞུ་ཀི་ཡོད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཕྱི་སྡོད་བོད་མིས་ས་ཡོམ་གོད་ཆགས་ལ་ཞལ་འདེབས།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།