གསར་འཕྲིན།

རྒྱ་ནག་གི་གསར་ལམ་ཁག་ནས་ཐོས་པ་ལྟར་ན། ད་ནངས་བར་དུ་མི་གྲངས་དྲུག་བརྒྱར་ཉེ་བའི་ཚེ་སྲོག་ཤོར་ཡོད་པ་དང་། མི་གྲངས་ཁྲི་ལྷག་ལ་རྨས་ཕོག་ཡོད་འདུག ད་དུང་མི་གྲངས་འབུམ་ལ་ཉེ་བའི་སྡོད་ཁང་རལ་བས་ཁྱིམ་མེད་པར་གྱུར་འདུག
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ཏུ་མི་༣༠༠ལྷག་རྐྱེན་ལམ་ཏུ་ཕྱིན་འདུག"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།