ས་འགུལ།

ད་རག་བར་དུ་མི་གྲངས་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་གི་ཚེ་སྲོག་ཤོར་ཡོད་པ་དང་། སྟོང་བརྒྱད་ལྷག་ལ་རྨས་ཕོག་ཡོད་འདུག
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ཏུ་མི་༣༠༠ལྷག་རྐྱེན་ལམ་ཏུ་ཕྱིན་འདུག"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།