བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས།

གནས་ཚུལ་ཡག་པོ་འདུག ཐུགས་རྗེ་ཆེ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "དཔལ་སྨན་རི་གླིང་དུ་ལོ་གསར་པར་དགེ་ཚོཌ་ཀྱི་མཆོད་སྤྲིན།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།