ཞེན་སྐུལ།

ངས་ཁྲེན་ཏུའུ་ནས་ཁྱོད་ཚོའི་དྲ་བར་ལྟ་བཞིན་ཡོད། ཤུགས་བཟོ་རོགས། ད་ལྟ་སྲིད་གཞུང་གིས་བཀག་འགོག་བྱ་ཐུབ་མི་སྣང་།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཁ་ན་ཌའི་བོད་རིཌ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་འབོད་སྐུལ། "བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།