ཐུགས་རྗེས་ལེགས་གསོལ།

ད་རིང་ཏྲེ་ཧོར་སྤྱི་མགྲིན་ནས་དེབ་ཐེར་འདི་འདྲ་བ་ཞིག་འགྲེམས་སྤེལ་བྱ་ཐུབ་པར་དཀའ་དྲིན་བླ་མེད་དུ་ཆེ་ཞུ།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།