སྐུ་ཚེ་ཡུན་དུ་་བརྟན་པའི་སྨོན།

གསར་འགྱུར་འདི་ནི་དུས་བབ་ཚང་དང་བང་ཆེན་ཚང་གཉིས་ཀར་མ་ཐོབ་པའི་གསར་འགྱུར་ཡག་པོ་ཞིག་རེད་འདུག་ད་དུང་མན་ཌའི་ལྗགས་བཤད་གནང་མཁན་དེ་ས་སྐྱ་༧གོང་མ་ཡིན་ཚོད་འདུག་ཡིན་ནའང་དེའི་སྐོར་གསལ་ཁ་ཆེ་ཙམ་ཡོད་ན་དགེ་མཚན་ཆེ་བ་མངོན།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།