ཡག་མོ་འགི

ཧོད་ཀྱིས་ཟིན་བྲིས་དང་གསར་འགྱུར་ཚང་མ་ངོ་མ་ཡག་མོ་འགི ད་དུང་གསར་ཤོག་ཅིག་བསྐྲུན་ཐུབ་ན་ཨོ ངོ་མ་ཡག་པོ་ཡོད་ལེ་རེད


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།