དགའ་བསུ་ཞུ།

གཤམ་བྷ་ལའི་རྩོམ་སྒྲིག་པས་གཙོས་ལས་བྱེད་་་་་་་་་་་་་ཁྱེད་རྣམ་པས་་་བོད་ཡིག་ཐོག་འདི་ལྟ་བུའི་དྲ་རྒྱ་ཞིག་གཉེར་ཐུབ་པར་་་་གུས་པས་སྙིང ་ཐག་པ་ནས་དགའ་བསུ་དང་རྗེས་སུ་ཡིད་རངལནབརྒྱ་ ཞུ་རྒྱུ་དང་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་ཇི་སྲིད་བར་དུ་གནས་པའི་སྨོན་མདུན་ཞུ།། །།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།