ཐུགས་རྗེའི་ལེགས་གསོལ།

བད་ག་གི་རྒན་ལགས གཙོས་པའི་ལས་མི་ཡོངས་ལ་འདི་ལྟ་བུའི་སྟོང་ཆ་ཞིག་བསྐངས་ཐུབ་བར་ཡིད་རང་ལེགས་གསོལ་སྟོང་ཕྲག་གཅིག་ཞུའོ


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།