སྔགས་སྲུང་མའི་རྡ་ཡིག།

སྔགས་སྲུང་མའི་རྡ་ཡིག། ཨཱ༔ ཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ༔ སྲིལ་ལྡན་ཁ་བ་དཀར་པོའི་ཕར་ནང་ལ༎ ལྷུན་འགྲུབ་རྩལ་ལས་གྲུབ་པའི་རང་བྱང་སུ༎ མེ་ཏོག་སྤངས་ལ་རྒྱན་པའི་གནས་ཏུ་དབུས༎ ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་མཁས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ལ།། མཛེས་སྡུག་ཡིད་དབང་འཕྲོག་པའི་ཛ་བྱས་འཕྲད།། བཀྲ་ཤིས་ས་བྱི་སྤྱིད་ཀྱི་ཉི་མ་ལ།། དཔལ་གྱི་འོད་གསལ་ཆོས་དབྱིངས་གནས་སུ་ལྡོང་༎ ཞུ་ཞིང་དུལ་བའི་ཁྱེའུ་ཞིག་ཏུ་སྤྲུལ༎ ས་ལའི་ལྗོངས་སུ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར༎ ཅེས་པ་ཡང་སྲས་འཁྲུལ་མེད་ངོས་འཛིན་བྱས་པས་ཁྱེད་དུ་སྤྲུལ་དམུང་འཛིན་པ་སྐོན་སྡེས་དེས་འཕགས་ཡུལ་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་འགྲོ་གླིང་དུ། མཚན་མོ་རྨི་ལམ་འོད་གསལ་ལ་ཉམས་པར་བཞག་ནས་ཡི་རིང་མ་སོང་བར་སྔགས་སྲུང་རྭ་གཅིག་མ་མཛེས་སྡུག་གི་གཞོན་ནུ་མ་ཞིག་སྤྲུལ་ནས་མངོན་སུམ་དུ་རབ་གནས་ས་བྱི་ལོར་རྒྱལ་ཟླའི་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་མཚན་མོར་ཞིག་ལ་ཐོལ་བྱུང་དུ་བྲིས་པའོ༎


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།