བཀྲིས་བདེ་ལེགས།

དང་ཐོག་ལོ་གསར་ལ་འཚམས་འདྲི་དང་ངའི་ཤ་ཉེ་ཞིག་གིས་ངོ་སྤྲོད་འོག་གཞི་ནས་དྲ་རྒྱ་ལེགས་པོ་འདི་དང་མཇལ་བའི་སྐལ་བ་ཐོབ་དྲ་སྒྲིག་ཇུས་བཀོད་ཧ་ཅང་ལེགས་པོ་འདུག་ཡིན་ནའང་བསམ་ཚུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཞིག་ལ་དྲ་ངོས་འདི་དྲ་རྒྱ་ཆེ་ཁག་གམ་དྲ་རྒྱ་ཆེས་སྔར་ཐོན་འདི་དག་གི་སྟེང་དུ་ཁྱབ་སྤེལ་ངོ་སྥྲོད་བྱས་ན་ཧ་ཅང་ལེགས་སམ།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།