རེ་སྟོང་།

འབྲེལ་མོལ་ལ་སོང་ན་ཕན་ཚུན་ཁ་བརྡའམ་གསལ་བཤད་ཙམ་བྱས་ནས་ཕྱིར་ཡོང་ན། འབྲེལ་མོལ་ཞེས་པའི་མིང་དེ་ཙམ་གྱིས་ཕན་པ་ཅི་ཡོད་དམ། འབྲེལ་འཚམས་ཀྱི་སྐྱོན་དེ་སུ་ལ་ཡོད་པའང་གསལ་བོར་རྟོགས་དགོས། རྒྱ་རིས་གསལ་བཤད་དེ་དག་སུས་ཀྱང་ཤེས་ཤེས་རེད། བཤད་ཀྱང་སྟོང་བཤད་རེད།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།