སྐད་གཏོང་འདོད་པ།

ཧ་ཅང་ཡག་པོ་གླུ་མ་གཉིས་རེད། ཁོང་གཉིས་བོད་ཕྱི་ལ་གཞས་གཏོང་དུ་སྐད་བཏང་ན་སུ་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་དགོས་སམ། དེ་སུས་ཤེས་ན་ངོ་སྤྲོད་གནང་རོགས་ཞུ།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།