རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་བའི་མགོན་པོར་ལན་བརྒྱར་འདུད།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

གདུང་སེམས་མཉམས་བསྐྱེད་བྱས་པར་བཀའ་དྲིན་ཆེ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཡང་སྲིད་སོག་ཡུལ་དུ་ཕེབས་དགོས་ཞེས་ཞུས་ཡོད། "བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།