དགོངས་ཚུལ།

ཡབ་གཞི།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

རྩིས་དཔོན་ལུང་ཤར་ལྷ་ཀླུའི་མི་རྒྱུད་ཨེ་ཡིན།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ལྷ་སའི་རྡོ་རིང་དང༌། ྋརྒྱལ་བའི་ཡབ་གཞིས་ཁག་ངོ་སྤྲོད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།