གནད་དོན

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

ཁ་སོང་སྤྱི་ཚེས་ཉེར་དྲུག་ཉིན་ཁམས་སྡེ་དགེ་དབོན་ཐོག་ཤང་ནས་གཞོན་སྐྱེས་ཞིག་གིས་རང་ལུས་མེ་བསྲེག་གཏོང་ནས་གྲོངས་ཚུལ་གསུངས་འདུག། གསར་འགོད་པ་ལགས། འདིའི་མེ་བསྲེག་གཏོང་ཚུལ་འདི་ཁུང་ལུང་ཡོད་པ་ཞིག་མཐོང་གི་མི་འདུག་བས་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ཧ་གོ་ན་མ་གཏོག་གང་ཡིན་འདི་ཡིན་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་འདྲ་དྲ་ཚིགས་སུ་མ་འགོད་རོགས། དཔེར་ན་ཁ་སྔོན་གསེར་རྟ་སུ་མི་གསུམ་གི་མེ་བསྲེག་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་གཅིག་འཁོ་སྤྲོད་བྱས་བྱུང་ཡང་དེ་བརྫུན་མ་རེད་འདུག་ཟེར་ནས་གསལ་སྒྲག་བྱེད་པ་དེ་ཚོ་དངོས་གནས་ཐབས་སྡུག་གིས་ལས་ཀ་རེད། བྱས་ཙམ་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་མ་གཏོག་གང་ཡིན་འདི་ཡིན་མེད་པའི་གཏམ་འཆལ་མ་བྲི་རོགས་ཟེར་ནས་ཞུ་བ་བྱེད་གི་ཡོད། འདི་ཚོ་གལ་ཆེན་པོ་ཡིན་དུས་གསར་འགོད་པས་རྟག་དཔྱད་ལེགས་པོ་བྱས་ནས་དྲ་ཚིགས་སུ་འགོད་རོགས་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "རྒྱལ་མཚམས་མེད་པའི་གསར་འགོད་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་བློ་འཚབ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།