དགོངས་ཚུལ།

ཡིད་ཆེས།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་སྟེང་ནས་རྗེས་སུ་ཡི་རངས་ཡོད།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།