དགོངས་ཚུལ།

བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་དྲ་རྒྱའི་ནང་གཟིགས་རོགས།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

བཀུར་འོས་སྨར་ཁམས་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་རྒྱལ་ལགས། གནས་ཚུལ་འདིའི་མ་ཡིག་ང་ཚོའི་དྲ་རྒྱ་གཙོ་བོ་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་ཀྱི་ཆ་འཕྲིན་དྲ་རྒྱ་ནང་ཡོད་པས་དེར་གཟིགས་རོགས། དེའི་ནང་རྒྱ་བོད་དབྱིན་གསུམ་ནང་ཡོད་པ་རེད། དྲ་འབྲེལ། http://www.thetibetpost.com/en/news/tibet/2318-cnn-crew-detained-amid-chinese-tibet-crackdown
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "སི་ཨན་ཨན་གྱི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་བོད་ནང་ཕྱིན་པའི་མཐོང་ཐོས།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།