རྒྱ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

རྒྱ་ནག་གིས་བོད་ལ་ཐབས་ངན་སྣ་ཙོགས་ཐེན་ནས
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཨ་རིའི་གཞུང་ཚབ་པས་རྒྱ་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་བ། "བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།