སྐུ་ཚེ་རིང།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་བླ་ཆེན་དབུ་ཁྲིད་རྣམ་པ་ཞབས་པད་སྐལ་བརྒྱ་བརྟན་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུ།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།