ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་བ།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ཟླ་༡༡ཚེས་༣ཉིན། ཁ་སང་ཕྱི་ཚེས་༢ཉིན། བཀའ་ཁྲི་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ལ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ལེ་བྷར་མན་མཆོག་གིས་ལས་ཁུངས་སུ་གདན་ཞུས་བྱས་པ་ལྟར་འཐུས་མི་བཞི་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་འདུག

བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་དྲ་བའི་གནང་དུ་གནས་ཚུལ་འཁོད་དོན་ལྟར་ན། གོང་ཚེས་ཉིན། བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ལེ་བྷར་མན་ (Senator Lieberman) མཆོག་དང་སྐུ་ཞབས་ཇོན་མེ་ཀེན་མཆོག (Senator John McCain) སྐུ་ཞབས་ཊོམཨུ་ཌཱལ་ (Senator Tom Udall) མཆོག་དེ་བཞིན་སྐུ་ཞབས་བྷ་ར་སོ་མཆོག་ (Senator Barrasso) དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ལྷན་ཚོགས་སྐབས་ཐོག་མར་བོད་ལུགས་ལྟར་སྐུ་མགྲོན་རྣམས་ལ་བོད་ཇ་ཞུས་ཏེ་ལྷན་ཚོགས་གནང་ཡོད།  ལས་ཁུངས་ཀྱི་གྱང་ལྡེབས་སུ་བོད་ལུགས་རླུང་རྟ་དར་ཅོག་གི་བཀོད་པ་ལེགས་པར་བཤམས་པའི་ཁྲོད་ལྷན་ཚོགས་དེ་བཞིན་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ལེ་བྷར་མན་མཆོག་དང་སྐུ་ཞབས་ཇོན་མེ་ཀེན་མཆོག འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག

སྐབས་དེར་སྐུ་ཞབས་ཇོན་མེ་ཀེན་མཆོག་གིས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ལ་ང་ཚོས་ཁྱེད་རྣམ་ལ་རོགས་རམ་ཇི་འདྲ་ཞུ་དགོས་པ་འདུག་ཅེས་དྲི་བ་བཏོན་རྗེས་ཁོང་རྣམས་ཕན་ཚུན་སྐར་མ་ ༤༠ ཙམ་རིང་ད་ལྟའི་བོད་མདོ་སྨད་རྔ་པ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་གནས་སྟངས་དང་རྒྱ་གར་རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གནས་སྟངས་ལ་འཕོ་འགྱུར་སོགས་ཀྱི་གཙོས་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་གནད་དོན་ཐོག་གོ་བསྡུར་སྦྱངས་བཤད་ལྷུག་པོ་གནང་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད། སྐབས་དེར་སྐུ་ཞབས་ལེ་བྷར་མན་མཆོག་དང་སྐུ་ཞབས་ཇོན་མེ་ཀེན་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་༸སྐྱབས་མགོན་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དང་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེ་ཞུ་བཞིན་ཡོད་སྐོར་བརྗོད་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྗེས་སུ་སྐུ་ཞབས་ཇོན་མེ་ཀེན་མཆོག་གིས་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་དེ་རིང་བཀའ་ཁྲི་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་བྱུང། ཞེས་ཊུ་ཝི་ཊར་ཐོག་བཀོད་ཡོད་པ་རྣམས་མི་གྲངས་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་གིས་ལྟ་ཐུབ་པ་བྱུང་ཡོད།

གཞན་ཡང་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ཐེངས་འདིར་ཨ་རིའི་ཁུལ་དུ་ཉིན་གཉིས་པའི་ལས་དོན་གལ་ཆེ་བ་གཞན་ཞིག་ནི་ཨ་རྒྱ་དཔལ་འབྱོར་དང་བདེ་སྲུང་ཉམས་ཞིབ་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་མི་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ཨ་རིའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་བྱེད་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད། སྐབས་དེར་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་རྣམས་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གི་གཞུང་འབྲེལ་བཀའ་ཁྱབ་ནང་འཇུག་རྒྱུའི་ཐུགས་བསམ་བཞེས་རོགས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་པར་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཆུ་དང་རང་བྱུང་ཐོན་སྐྱེད་ལ་བདག་གཅེས་ཀྱི་རོགས་རམ་གནང་རྒྱུའི་ལས་འཆར་གོ་སྒྲིག་ཞུས་ཡོད་སྐོར་གསལ་བཤད་གནང། བཀའ་ཁྲི་མཆོག་གོང་ཚེས་ཉིན་ཐོག་མར་ཨེ་ཤི་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་ཆེད་དོན་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང། ཕྱེད་ཡོལ་ཨ་རིར་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་བཀའ་ཁྲི་མཆོག་ལ་གསོལ་སྟོན་ཤོམ་སྐབས་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞིར་རོགས་རམ་ཐོབ་ཆེད་ཚོགས་མི་ཁག་གཅིག་དང་སྦྱིན་བདག་བཅས་ཀྱང་མགྲོན་འབོད་ཞུས་ཡོད་འདུག

Shareསྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་ཁྱབ་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བྲིས།

ཁྱེད་ཀྱི་མིང༌།:
བརྗོད་གཞི།:
བསམ་ཚུལ།:བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།