ཡག་པོ་རེད་དམ

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

གཞི་ལུས་བོད་མི་སྡུག་བསྔལ་ནང་དུ་ཡོད།། བཙན་བྱོལ་བོད་མི་མཛེས་མའི་སྤང་ན་སྐྱིད།།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "༢༠༡༠ལོའི་བོད་ཀྱི་མཛངས་མ་སླེབས་སོང༌།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།