བསྔོ་སྨོན།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

བོད་མིས་སྐྱིད་སྡུག་མཉམ་མྱོང་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།