མཛེས་མ།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

མཛེས་མ་རེད་ཞབས་འདྲེན་རེད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ད་ལོའི་མཛངས་མའི་བྱ་དགའ་སུ་ལ་ཐོབ་བམ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།