བྱང་ཤམ་བྷ་ལ།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

ཤམ་བྷ་ལ་ཡི་དྲ་བར་ནི་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།