དོགས་འདྲི།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

དེབ་སྐྱེལ་སོགས་རིམ་པ་རྒྱུད་ཀྱང་ད་དུང་ཟིན་བྲིས་ཀྱི་ས་ཞིག་རེག་མ་སོང་། དྲ་རྒྱ་དོ་དམ་པ་ལགས་འདི་ལ་ཐུགས་ཉམས་ཤིག་མཛོད་རོགས་ཞུ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཟིན་བྲིས་ཇི་ལྟར་བཟོ་ཚུལ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།