ངོ་མ།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

ཚངས་མ་ཀློག་མ་ཐུབ་ཚེ་ངོ་མ་བལྟ་འདོད་ལང་ཅད་ཙམ་རེད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "རྒྱ་རྒོལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་རྒྱ་གར་ས་ཐོག་ཏུ་སྤེལ་མ་འཇུག"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།