སྔོན་བསགས་ཀྱི་ལས།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

གལ་སྲིད་ཕེབས་མ་རུང་། འགྱོད་པ་སྐྱེ་ནས་ཅི་ཕན། ཕེབས་མ་ཐུབ་པ་དེ་ཡང་སྐྱེ་བ་སྔོན་མའི་ལས་ཡིན་རྒྱུ་རེད།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།