དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་སྨྱོ་ལབ།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་ཟེར་བ་དེས་བཀའ་ཁྲི་གཉིས་གདམ་ཞག དེའི་ནང་བསྟན་འཛིན་རྣམ་རྒྱལ་ཟེར་བ་དེས་དེ་སྔོན་སྤྱི་དངུལ་ལྐོག་ཟ་བྱས་པའི་མི་ཁ་ཡོད་པ་ནས་ཡོངས་གྲགས་ཡིན་པ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་རེད། དེ་འདྲའི་མི་ཞིག་ལ་ད་དུང་ཡང་བཀའ་ཁྲི་འོས་སམ། ང་ཚོའི་རྩ་ཁྲིམས་ནང་ལ་དེ་འདྲའི་མི་ཞིག་ལ་འོས་ཆོས་ཚང་མེད་པ་ཤེས་བཞིན་དུ་འོས་མི་རུ་བཏོན་པ་དེ་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་ཟེར་བ་དེ་ཕྱོགས་རེས་དང་། རང་དོན་གཉེར་བའི་མི་དམངས་འགོ་བསྐོར་གཏོང་བའི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་པ་གསལ་པོ་རེད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "མ་འོངས་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་འོས་མི་གསལ་བསྒྲགས།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།