སེར་སྨད་བློ་དགའ།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

སེར་སྨད་བློ་དགའ་ལ་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་ཆོས་ཅི་ཡང་མེད། དམངས་གཙོ་ཚོགས་པ་འདིས་ཅི་བདམས་པ་ཡིན་ནམ།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "མ་འོངས་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་འོས་མི་གསལ་བསྒྲགས།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།