དེ་དངོས་གནས་རེད།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

དེའི་མ་ཚད་པ་སྐབས་དེ་དང་བསྟུན་ནས་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་རྫོགས་ཆེན་བླ་གྲྭ་མི་མང་འཁོར་ཚོགས་དང་བཅས་པས་ཝ་ཞྭ་ལ་སོགས་ལྤགས་རིགས་ཚང་མ་མེ་ལ་བསྲེགས་པ་རེད།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།