དངོས་ཉིད་རེད།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

སེམས་ནང་གི་བརྟན་བཞུགས་དང་ཆོལ་གསུམ་ཆིག་སྒྲིལ་གྱི་བརྟན་བཞུགས་ཤིག་ཕུལ་བ་ཡིན་ན་རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་དུ་འགྱུར་ངེས།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུའི་དུས་དྲན་དང་འབྲེལ་བའི་བརྟན་བཞུགས།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།