བོད་པ།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

ང་བོད་པ་ལ་དགའ་བོད་རིགས་ལ་དུངས།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ཟིན་བྲིས་ཇི་ལྟར་བཟོ་ཚུལ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།