དགོངས་ཚུལ།

བརྗོད་གཞི་མེད།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

བཀླགས་ཟིན།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "ལྟོགས་ཤི་ཐེབས་གྲབས་བྱས་བྱུང་།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།