བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

ཤམ་བྷ་ལའི་ཕོ་ཉ། ཕྱི་ལོ་༢༠༡༠ཟླ་༤ཚེས་༡༥ཉིན། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་བོད་མདོ་ཁམས་སྐྱེ་རྒུ་མདོ་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རྫོང་དུ་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ནང་མཐོང་ཐོས་དཀའ་བའི་ས་ཡོམ་ཤུགས་ཆེ་ཞིག་བརྒྱབ་ནས་མི་གྲངས་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོ་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པ་དང༌། ཁྲི་གཅིག་ལྷག་ལ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པ། དགོན་སྡེ་གྲྭ་ཚང་དང༌། སློབ་གྲྭ། ཡུལ་མིའི་སྡོད་ཁང་བཅས་ལ་གཏོར་སྐྱོན་ཤུགས་ཆེ་ཐེབས་པ་སོགས་ཆེས་ཛ་དྲག་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པར་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ནས་ཤིན་ཏུ་སྐྱོ་གདུང་དང་བཅས་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང༌། ཤུལ་ལུས་ནང་མི་ལྟོས་བཅས་ཡུལ་སྡེ་མི་མང་ཡོངས་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་བསྐྱེད་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

ད་ལྟ་ཛ་དྲག་གི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་བཞིན་པའི་ཡུལ་མི་རྣམས་མྱུར་སྐྱོབ་ཆེད་འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་ནས་གནོད་སྐྱོན་ཐེབས་སར་སྐུ་ཚབ་ངེས་པར་དུ་གཏོང་གནང་ཡོང་བ་དང༌། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཀྱང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་རྣམ་འགྱུར་སྟོན་བྱེད་ཙམ་མ་ཡིན་པར་དོན་ཕན་སོན་ངེས་ཀྱི་རོགས་མགོན་བྱ་ཐབས་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་དང༌། ཐག་ཉེ་འབྲེལ་མཚུངས་ཀྱི་དགོན་སྡེ་ཁག་སོགས་གཙོས་བོད་མི་མང་པོ་ནས་མྱུར་སྐྱོབ་ཀྱི་རོགས་མགོན་གནང་བཞིན་ཡོད་པའང་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས།
བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས།
Shareསྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་ཁྱབ་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བྲིས།

ཁྱེད་ཀྱི་མིང༌།:
བརྗོད་གཞི།:
བསམ་ཚུལ།:བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།