དགོངས་ཚུལ།

ལོ་རྒྱུས།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

དྲི་བ་དྲིས་ལན། དོགས་གཅོད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "བསྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།