མདོ་ཁམས་ཆུ་སྒང་དབུས་རྒྱུན་འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲཌ།

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

༢༠༡༧ལོའི་ཟླ་༦ཚེས་༤ཉིན་སྤེལ། འདི་ག་གསར་ཁང་གིས་གནས་རྒྱུས་ལོན་བྱས་པར་གཞིགས་ན། བོད་མདོ་ཁམས་ཆུ་བཞི་སྒང་དྲུག་དབུས་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱུན་ལས་ཁང་གི་དབུས་རྒྱུན་སྐབས་༢༡པའི་དངོས་གཞིའི་འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་གསལ་བསྒྲགས་གནང་ཡོད་པ་རེད།

གཤམ་དུ་དབུས་རྒྱུན་ནས་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་བའི་གསལ་བསྒྲགས་ངོས་བཤུས་གཟིགས་འབུལ་ཞུས་ཡོད་པར་གཟིགས་ཞིབ་གནང་རོགས།

chugang-11

 

Shareསྤྱི་ཚོགས་དྲ་གནས་ཁག་ཏུ་ཁྱབ་སྤེལ།

ཁྱེད་ཀྱི་བསམ་ཚུལ་བྲིས།

ཁྱེད་ཀྱི་མིང༌།:
བརྗོད་གཞི།:
བསམ་ཚུལ།:བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།